ПАМ'ЯТКА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА З ПИТАНЬ АТЕСТАЦІЇ

/Files/images/joanapaula-thank-you-nKYcKL-clipart.gif(Пам’ятку складено у відповідності до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України 06.10.2010 р. № 930 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р . № 1255/18550, із змінами, внесеними наказами МОН, молоді та спорту України 20.12.2011р. № 1473 та МОН України 08.08.2013р. №1135 (далі -Положення).

1. Педагогічний працівник зобов'язаний:

• обов'язково проходити чергову атестацію один раз на п'ять років (п. 1.5.,1.7.Положен),

• обов'язково підвищувати кваліфікацію не рідше одного разу на п'ять років (крім випадку роботи на посад перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу) (п. 1.8. Положення),

• атестуватись з кожної із займаних посад при їх суміщенні в межах одного навчального закладу (п. 3.23. Положення),

• атестуватися за основним місцем роботи і у навчальних закладах, де працює за сумісництвом, якщо обіймає різні посади (п. 3.23. Положення).

2. Педагогічний працівник має право:

• вільно обирати форми навчання, програми та навчальні заклади для проходження підвищення кваліфікації(п. 1.8. Положення),

• атестуватись позачергово з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) не раніш як через два роки після попередньої атестації за поданою до 10 жовтня в атестаційну комісію заявою (п. 1.9. Положення),

• після закінчення вищих навчальних закладів атестуватись не раніше як після двох років роботи на займаній посаді (п. 3.18. Положення),

• бути членом атестаційної комісії та атестуватись на загальних підставах (без голосування щодо себе) (п. 2.9. Положення),

• атестуватись на загальних підставах у випадку роботи в навчальних закладах за сумісництвом, або на умовах строкового трудового договору (п. 3.23. Положення),

• атестуватись лише за основним місцем роботи, якщо займані посади в навчальному закладі, в якому праця за сумісництвом, та за основним місцем роботи є однаковими (п. 3.23. Положення),

• атестуватись, будучи педагогічним працівником іноземної держави, прийнятим на роботу в навчальний та інший заклад, за умови наявності відповідного міжнародного договору між Україною та тією іноземною державою, з якої прибув (атестаційна комісія приймає рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії, яка встановлена за попереднім місцем роботи) (п. 3.24. Положення),

• атестуватись лише з предмета, який викладає за спеціальністю, якщо встановлене педагогічне навантаження з кількох предметів й пройдені курси підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти (присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження)(п. 3.25. Положення),

• атестуватись як такий, що має відповідну освіту, у випадку наявності повної вищої педагогічної, або іншої повної вищої освіти та прийнятий на педагогічну посаду за такою спеціальністю, фахівці з якої не готувались вищими навчальними закладами, або підготовлені у недостатній кількості (за умови проходження відповідних курсів підвищення кваліфікації) (п. 3.26. Положення)

• подавати до атестаційної комісії до 10 жовтня заяву про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), якщо підлягає черговій атестації (п.3.1.Положення),

• подавати в атестаційну комісію до 10 жовтня (або в інші строки) заяву (та відповідні підтверджувальні документи) про перенесення строку атестації на один рік у випадку тривалої непрацездатності, при переході в рік атестації на роботу в інший навчальний заклад, з інших поважних причин (присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційна категорія, тарифний розряд, педагогічне звання зберігаються до наступної атестації)(п. п. 3.1., 3.2, 3.20. Положення)

• подавати в атестаційну комісію І рівня до 10 жовтня заяву (та підтверджуючий документ) про відстрочення чергової атестації до завершення навчання у вищому навчальному закладі за напрямком (спеціальністю) педагогічного профілю (присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційна категорія, тарифний розряд, педагогічне звання зберігаються до наступної атестації) (п.п.3.1., з.21. Положення),

• на збереження за результатами останньої атестації присвоєної кваліфікаційної категорії, педагогічного звання у випадку перерви в роботі на педагогічній посаді, незалежно від тривалості перерви у роботі (наступна атестація проводиться не пізніше ніж через два роки після прийняття на роботу) (п. 3.22. Положення),

• на збереження до наступної атестації присвоєної кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) та педагогічного звання у випадку переходу на роботу з одного навчального закладу в інший, або при переході на іншу педагогічну посаду в межах одного навчального закладу (при переході на посаду методиста, вихователя-методиста, зберігається присвоєна попередньою атестацією кваліфікаційна категорія й атестація здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на посаду методиста або вихователя-методиста; при переході з методичної установи на педагогічну посаду до навчального закладу зберігається присвоєна раніше кваліфікаційна категорія до наступної атестації) (п. 3.27. Положення),

• атестуватись без попереднього проходження підвищення кваліфікації, якщо у міжатестаційний період присуджено науковий ступінь або присвоєно вчене звання, й діяльність за профілем збігається з присудженим науковим ступенем або присвоєним вченим званням (п. 3.28. Положення),

• атестуватись без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації, якщо у міжатестаційний період підготовлені:

- переможці ІІІ етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських та студентських олімпіад з базових навчальних предметів,

- переможці III етапу всеукраїнських або міжнародних спортивних змагань,

- переможці всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук(п. 4.7. Положення),

• атестуватись без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової, якщо

- став переможцем, або лауреатом конкурсів фахової майстерності, що проводяться центральними органами виконавчої влади;

- має науковий ступінь, вчене або почесне звання, а діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, ученим (почесним) званням (п. 4.7. Положення),

- атестуватись на присвоєння кваліфікаційної категорії після отримання відповідної повної вищої освіти за наявності необхідного стажу роботи на педагогічній посаді, якщо попередньо не мав повної вищої освіти (п. 4.8. Положення),

• атестуватись на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційної категорії та педагогічного звання як такому, що має відповідну освіту, якщо наявна повна вища педагогічна або інша повна вища освіта, й до набрання чинності Законами України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту» працював й продовжує працювати у навчальному та іншому закладі не за фахом (п. 4.10. Положення),

• на збереження раніше присвоєної кваліфікаційні категорії після здобуття другої повної вищої педагогічної освіти й переведення на посаду за отриманою спеціальністю (атестація здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на іншу посаду) (п. 4.8. Положення),

• бути присутнім на підсумковому засіданні атестаційної комісії, давати усні й письмові пояснення, додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності у міжатестаційний період (п. 3.10. Положення),

• бути відсутнім на підсумковому засіданні атестаційної комісії з об'єктивних причин, подавши напередодні відповідну заяву в атестаційну комісію (за винятком, коли порушується питання щодо невідповідності займаній посаді) (п. 3.10. Положення),

• на збереження кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), педагогічного звання на час перебування у відпустці в зв'язку з вагітністю та пологами, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, або якщо дитина потребує домашнього догляду - до досягнення нею шестирічного віку (час перебування у таких відпустках не враховується при визначенні строку чергової атестації) (п. 3.19. Положення),

• подати у 10-денний строк з дня вручення атестаційного листа апеляцію (у письмовій формі або рекомендованим листом) на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня (апеляції на рішення атестаційних комісій розглядається за участю педпрацівника, який її подав, крім випадків, коли він у письмовій формі відмовиться від особистої участі у розгляді апеляцій, або не з'явиться на її засідання) (п. п. 6.4.,6.7.,6.9. Положення),

• оскаржити рішення атестаційної комісії в суді (п. 6.6. Положення)

3. Педагогічний працівник повинен:

• ознайомитись з рішенням атестаційної комісії під підпис,

• отримати один примірник атестаційного листа під підпис не пізніше трьох днів після атестації (п. 3.15. Положення),

ознайомитись під підпис:

- до 20 жовтня з графіком проведення атестації (п. 3.2. Положення),

- не пізніше як за 10 днів до проведення атестації з характеристикою своєї діяльності у міжатестаційний період, поданою керівником навчального закладу в атестаційну комісію (п. 3.5. Положення),

- з рішенням атестаційної комісії відразу після завершення її засідання (п. 3.15. Положення),

-впродовж триденного строку з наказом про результати атестації після його видання (п. 6.1. Положення).

Педагогічні працівники, які атестуються у 2020/2021 н.р.:

Зінченко Ж. В. - музичний керівник

Позднякова І. Ф. - інструктор з фізкультури

Качурівська С. В. - вчитель - логопед

Діденко Н. М.- вихователь

Кіча Т. П. - вихователь

/Files/images/119502317_4776467_f_21684808.gif

Кiлькiсть переглядiв: 176

Коментарi